คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 29 ปี 2563

 

 

  นางปิยนุช  โกยวานิช
ประธานกรรมการ
 

นพ กฤติน  มีวุฒิสม
รองประธานกรรมการ
นายพิชัย  เพชรไทย
เหรัญญิก
นางสาวประภาพรรณ นินมรัฐ
เลขานุการ

นางกาญจนา ละอองจันทร์
กรรมการ
นางนุชจรี  บุญมี
กรรมการ
นางสาวสิริรัตน์ ศรีสมวงษ์
กรรมการ

นายไพสิทธิ์  ลิ่มเกตุรัตน์
กรรมการ
นายบัญชา ภูริปาณิก
กรรมการ
นางสาวนิรมล  อุ่เจริญ
กรรมการ

 

 

นายสุทน อังษานาม
กรรมการ