ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2557  มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558  เพื่อคืนความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิก