ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

     ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาชุม โรงพยาบาลระนอง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ [Download]