ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร"

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร" 
ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
 
รางวัลที่ 1  (เงินรางวัล 2,000 บาท)
            นางสุนทรี  ลิ่มทอง 
            เลขที่สมาชิก 00295  
            หน่วยงาน พิเศษ 6
 
รางวัลที่ 2  (เงินรางวัล 1,000 บาท)
            นางอัญชลี  บุญเซียม  
            เลขที่สมาชิก 00567 
            หน่วยงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
รางวัลที่ 3  (จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท) 
            นางจริยา  กอนทิพย์  
            เลขที่สมาชิก 00494 
            หน่วยงาน พิเศษ 1 และ
            
            นางสาวธนันพัชญ์  นันทภัคพงศ์  
            เลขที่สมาชิก 00604  
            หน่วยงาน พิเศษ 5
 
รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลละ 300 บาท) 
            นางสุจินต์  ปติพงศ์สุนทร
            เลขที่สมาชิก 00029
            หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก
            
            นางจินดา  พูนศรี
            เลขที่สมาชิก 00153
            หน่วยงาน พิเศษ 2
            
            นางสาวนฤมล  หัสทน
            เลขที่สมาชิก 01034
            หน่วยงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะมอบรางวัลให้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลทุกท่านคะ