สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจัด "โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจัด "โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ" 
เป็นการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อันเป็นการ
เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน 
ประชาชนที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ปีนี้เราจัดที่ ร.พ.ส.ต.เชี่ยวเหลียง ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ในวันอาทิตย์ที่ 26  กรกฎาคม  2558  
ช่วงบ่ายสหกรณ์ฯ จะพาสมาชิกเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
ค่ายรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง 
เพื่อสมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20  กรกฎาคม  2558