ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด กำหนดรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด นั้น บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

 

Download ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 [Download]