ประกาศ อัตราดอกเบี้ย

       ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น และเพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ดังเอกสารแนบ
 
       ดาวน์โหลด ประกาศ อัตราดอกเบี้ย [Download]