ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เพื่อให้ต้นทุนเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ชุดที่ 29 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 ธันวาคม  2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ดังนี้
 
      อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
            เงินฝากออมทรัพย์                      เดิมอัตราดอกเบี้ย     1.50  บาท/ปี       ปรับลดเป็น   1.25   บาท/ปี
            เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ            เดิมอัตราดอกเบี้ย     2.25  บาท/ปี       ปรับลดเป็น   2.00   บาท/ปี
 
      ดอกเบี้ยเงินฝาก
            เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น      อัตราดอกเบี้ย     1.00  บาท /ปี
 
      ดอกเบี้ยเงินกู้
             เงินกู้ฉุกเฉิน                             อัตราดอกเบี้ย     6.50  บาท/ปี        
             เงินกู้สามัญ                              อัตราดอกเบี้บ     6.50  บาท/ปี      
             เงินกู้พิเศษ                              อัตราดอกเบี้ย     6.40   บาท/ปี      
 
      ทั้งนี้โดยมีผลบังคับใช้  วันที่  18  ธันวาคม  2562
 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ [Download]