ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019